Kliknij i pobierz wersję PDF
POBIERZ

OGÓLNE WARUNKI NAJMU
SPRZĘTU WYPOŻYCZANEGO PRZEZ ATUT RENTAL SP. Z O. O.


Wynajmujący ATUT RENTAL Sp. z o.o. w Warszawie, zwana w dalszym ciągu AR zawiera z Najemcą określonym w dokumencie wydania sprzętu (WYP) umowę najmu na następujących warunkach:

§ 1


AR oddaje w najem Najemcy wymienione w dokumencie wydania sprzętu WYP narzędzia i urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu umowy przedmiotem najmu. AR udzieli Najemcy niezbędnych instrukcji co do zasad prawidłowego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji przedmiotu najmu oraz wyda Najemcy przedmiot najmu czysty i sprawny pod względem technicznym.

§ 2


Najemca używać będzie przedmiot najmu zgodnie z instrukcją i jego przeznaczeniem, wyłącznie w miejscu wskazanym w dokumencie wydania sprzętu WYP lub w zamówieniu. Na jakąkolwiek zmianę miejsca używania przedmiotu najmu oraz zmianę jego zastosowania, Najemca musi uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę AR oraz jest zobowiązany do informowania AR o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na powyższe. Jeżeli Strony uzgodnią zmianę miejsca wydania, użytkowania lub zwrotu sprzętu, który zostanie dostarczony, przewieziony lub odebrany środkiem transportu AR, AR obciąży Najemcę powstałymi z tego tytułu kosztami. AR uprawniony jest do dokonywania w czasie trwania najmu napraw, zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych, które uzna za niezbędne dla utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie.

§ 3


Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed AR za wszelkie szkody, jakie powstaną w przedmiocie najmu z przyczyn nie leżących po stronie AR (w szczególności z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób, którymi posługiwał się on będzie w związku z niniejszą umową - pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy itp.). Najemca będzie zobowiązany przede wszystkim należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. Najemca ponosi odpowiedzialność za kradzież lub utracenie przedmiotu najmu nawet w przypadku, gdy nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie. AR zastrzega możliwość uzależnienia wydania przedmiotu najmu od wpłacenia przez Najemcę kaucji na zabezpieczenie odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przedmiotu najmu. Wysokość kaucji będzie każdorazowo przez Strony uzgadniana. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy na wskazane w odrębnym piśmie konto bankowe w terminie 5 dni roboczych po zwrocie przedmiotu najmu i całkowitym rozliczeniu wszystkich umów Najemcy.

§ 4


W przypadku kradzieży przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu AR wartości odtworzeniowej sprzętu w terminie 7 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej przez AR. Wartość odtworzeniowa to aktualna wartość maszyny o podobnym przebiegu i roku produkcji. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mechanicznego przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów naprawy. Gdy sprzęt nie nadaje się do naprawy Najemca zwróci jego wartość odtworzeniową liczoną jak w ust. 1 powyżej, zgodnie z wystawioną przez AR notą obciążeniową w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. O zdarzeniach określonych w ust. 1 i 2 Najemca powiadomi AR na piśmie w terminie 3 dni od zdarzenia, a w wypadku kradzieży Najemca zawiadomi organy ścigania. Do czasu zawiadomienia organów ścigania o kradzieży, AR naliczać będzie Najemcy wynagrodzenie wg stawek dobowych. Po bezskutecznym upływie terminów określonych w ust. 1 i 2 na zapłatę za wystawione noty obciążeniowe, poczynając od 8 dnia od daty ich doręczenia odszkodowanie określone w ust. 1 i 2 zwiększa się dodatkowo za każdy dzień zwłoki w zapłacie, o kwotę odpowiadającą dziennej stawce najmu za ten sprzęt liczonej narastająco do momentu całkowitej zapłaty za notę obciążeniową.

§ 5


AR zobowiązuje się do dokonywania napraw usterek przedmiotu najmu, które nie zostały wywołane przez Najemcę lub osoby za pomocą, których wykonywał on jakiekolwiek czynności lub działania faktyczne z udziałem przedmiotu najmu. Termin napraw uzależniony będzie od posiadania przez AR odpowiednich części zamiennych. O awarii i usterkach Najemca zobowiązany jest informować niezwłocznie AR w formie pisemnej. Jeśli niezdatność przedmiotu najmu do użytku wynikła z przyczyn leżących po stronie AR, to od okresu najmu odejmować się będzie czas naprawy przedmiotu najmu liczony od chwili dostarczenia go do AR.

§ 6


Podstawową jednostką rozliczeniową jest stawka dobowa, określona jako okres od momentu podpisania umowy WYP przez Najemcę do tej samej godziny dnia kolejnego (z wyłączeniem niedziel). W przypadku wynajmu długoterminowego, rozliczanego w cyklu miesięcznym, okres fakturowania kończy się o północy ostatniego dnia miesiąca.

§ 7


Po upływie okresu najmu oraz po rozwiązaniu niniejszej umowy, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić przedmiot najmu AR. Najemca zobowiązany jest uzgodnić pisemnie z AR miejsce i termin zwrotu przedmiotu najmu. Za ważny i skuteczny zwrot przedmiotu najmu uważać się będzie jedynie oddanie AR przedmiotu najmu czystego i w takim stanie, w jakim został on wynajęty, z uwzględnieniem jego naturalnego zużycia wskutek prawidłowego używania. Nie dokonanie zwrotu przedmiotu najmu w sposób określony w ust. 1 oznacza, iż Najemca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu określonego w niniejszej umowie do czasu przywrócenia przez niego przedmiotu najmu do właściwego stanu. Oznacza to, że termin użytkowania upływa z chwilą oddania przedmiotu najmu wg stanu i ilości wyszczególnionych w dokumencie wydania sprzętu WYP. Dla skutecznego zwrotu przedmiotu najmu, konieczne będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia przedmiotu najmu przez AR. Jeśli przedmiot najmu został w trakcie najmu utracony, za zakończenie umowy najmu uważa się dzień wpłaty przez Najemcę kwoty, na którą została wystawiona nota obciążeniowa.

§ 8


Czynsz uiszczany będzie gotówką lub przelewem na konto oraz w terminie wskazanym na fakturze. W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie wynikającym z postanowień niniejszej umowy, Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. AR ma prawo obciążyć Najemcę kosztami dochodzenia od Najemcy należności wynikających z niniejszej umowy - do kosztów tych należeć będzie w szczególności wynagrodzenie kancelarii prawnych lub firm windykacyjnych, którym AR zleci dochodzenie roszczeń od Najemcy.

§ 9


Najemca nie może bez zgody AR przelać swoich praw i obowiązków z umowy najmu na osobę trzecią. W przypadku oddania przedmiotu najmu w podnajem lub do używania innej osobie bez pisemnej zgody AR, Najemca odpowiedzialny będzie także za jego przypadkową utratę lub uszkodzenie.

§ 10


AR uprawniony jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: Najemca używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem i mimo upomnienia nie zaprzestaje używać go w taki sposób, Najemca oddał przedmiot najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania osobom trzecim, bez pisemnej zgody AR, Najemca zaniedbuje przedmiot najmu narażając go na utratę lub uszkodzenie, Najemca zalega z zapłatą czynszu najmu.

§ 11


Integralną częścią niniejszej umowy stanowi instrukcja obsługi i eksploatacji przedmiotu, z którą Najemca się zapoznał i oświadcza, że ją zrozumiał i zobowiązuje się przestrzegać. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę. AR zastrzega sobie prawo oceny technicznej zwróconego przez Najemcę przedmiotu najmu przez biegłego wyznaczonego przez Oddz. Stoł. NOT, którego ocena techniczna będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia przedmiotu najmu.

§ 12


Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę, ponosi Najemca.

§ 13


Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny. Wybór sądu należy do Wynajmującego (AR) z wyjątkiem Najemcy będącego konsumentem.

§ 14


Sprawy nie unormowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Wszelkie uzupełnienia, zmiany lub wypowiedzenie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprawy związane z uzgodnieniem terminu i miejsca zwrotu sprzętu oraz przestojem sprzętu spowodowanego jego naprawą, konserwacją lub wymianą przedmiotu najmu dokonywaną przez AR mogą być uzgadniane w formie e-mailowej, pod warunkiem, że wcześniej Strony określą adresy e-mail w zamówieniu lub dokumencie wydania sprzętu (WYP).

§ 15


Niniejsza umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez Najemcę dokumentu wydania sprzętu (WYP).
24 000
Maszyn do budowy,
remontu i ogrodu
41
oddziałów
wypożyczalni
24h/7
wsparcie
Klientów
profesjonalne
doradztwo
mobilni
serwisanci