RENTAL

ATUT RENTAL has a wide range of construction equipment and tools at your disposal.
SEARCH
FILTER BY

GO BACK

FANS

Why rental?

Work with the best equipment!
Save time and money!
Gain peace of mind!
EASY AND EFFECTIVE WORK
 • Job Ready equipment always on hand
  Don’t waste your time and money on maintenance and service of tools. Leave it to Rental professionals to guarantee you equipment in the best condition and ready to work when you need it.
 • Best equipment for every job
  The right choice of equipment will let you get the job done better and quicker. Proper tools save time, money and nerves.
 • No downtime
  If any breakdown occurs you simply call the rental company to repair or exchange the equipment to get the job done. You minimize downtime and all related costs.
 • Minimum equipment for the job
  You can rent even for just one day or for the whole project. You decide what you need and for how long you want it.
 • Mobility
  You can easily handle two or more projects at the same time. You don’t have to worry about cost and risk involved in equipment transportation.
 • Safety
  All equipment available from a rental company is checked after every rental in line with manufacturer’s recommendations and the fleet renewed so it complies with current safety standards. You get on with your job and leave it to the rental company to take care of the equipment.
FINANCIAL BENEFITS
 • No purchase, maintenance, storage and disposal costs
  Owning equipment involves many costs which you should always take into account: purchase, maintenance, servicing, storage and even disposal of building equipment demands a lot of money and time. When you rent all those headaches and costs are gone.
 • Capital to invest elsewhere
  Owning equipment, especially that which you seldom use, is inefficient. When renting you don’t have money tied up in expensive equipment and you can better invest it elsewhere – purchasing materials for example.
 • Cost control
  When renting you know, in advance, the total cost of the equipment needed for the job and can quote for it properly.

Why atut rental?

 • Professional modern equipment
  Get the job done quickly and without surprises thanks to our high quality, reliable and economic equipment.
 • Constant support
  We’re there for you – from helping you to choose the right equipment for your job to collection from site. We know some things can’t be predicted but you can rely on us to help, anytime – call us and see for yourself.
 • Service
  You can count on our quick and professional help. With on-site servicing, speedy change overs and nearby branches you can be sure to get on with your job.
 • On site delivery
  One call is enough to have your equipment delivered where you need it freeing up your vehicles and drivers to be used elsewhere.
 • Wide range of equipment
  Rent the equipment you need at each stage of your job and return it when you’ve finished with it. Saving you money using only what you need when you need it.
 • Large stocks of equipment
  Should you need a lot of equipment at once? ATUT RENTAL has over 15 000 tools and machines at hand. Large stocks of equipment in each category means ATUT RENTAL can satisfy the rental needs of even the biggest projects.
 • Experience
  ATUT RENTAL was the first professional construction equipment rental company in Poland and has been a leader in business since 1990. As a trusted business partner chosen by small through to multi-national construction companies in Poland we have enabled the success of thousands of projects.
 • National coverage
  With ATUT RENTAL branches all around Poland, all the equipment you want is ready to be delivered returned or collected where it suits you. We are where you are!
 • Professional people
  Every single person working with ATUT RENTAL is specifically trained in their job. Learning continues to allow personal development. You, the customer receives the best service we can provide.
 • European Rental Company in 2015
  Selected by the European Rental Association as the winner in 2015 of this prestigious award in SME category. ATUT RENTAL is recognised as giving professionalism, service, and fairness to all clients.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Can anyone rent equipment in ATUT RENTAL?
Yes. Equipment rental is available for both companies and individual clients.
What documents are needed to rent equipment?
Two ID documents that verify your identity – for example a passport and a driving license.
Company NIP or KRS number.
If you are not the owner of a company you will also need a document empowering you to sign a rental contract in the name of the company.
Do I need to pay a deposit?
Yes. The deposit amount varies depending on the equipment category. In order to obtain specific information regarding your rental, please contact one of our branches.
When does the rental stop?
1. When you finish your job, just return the equipment to our branch.
2. If the equipment is to be picked up by our transport, simply call the branch and notify us that you’ve finished working – your Rental period will be stopped.
Is there any additional charge for cleaning equipment when returned?
We are aware in what conditions our equipment is working and there is no additional fee charged if normal usage signs are visible. ATUT RENTAL will only charge for cleaning when there is excessive cleaning required, for example dried concrete or hard dried mud cover.
What are the rental branches operating hours?
ATUT RENTAL rental branches are open between 7.15-16.00 on weekdays and between 8.00-12.00 on Saturdays.
If you have any urgent needs, call our sales representatives any time!
What are the rental contract details?
All details can be found in our rental agreement: „Ogólne warunki najmu sprzętu wypożyczanego przez ATUT RENTAL Sp. z o. o.”
What happens when the equipment gets damaged?
All equipment should be returned to ATUT RENTAL in the same condition in which it was rented. In case of an accident or damage due to inappropriate use, all repair costs have to be covered.
What happens when there is a break down?
You can count on us. If it occurs as a consequence of normal usage, we will conduct a quick repair on site or deliver a different machine to replace it. You will not be charged for the rental period between informing ATUT RENTAL about the breakdown and receiving an operational equipment.
How is a rental fee calculated?
A single day rental fee is twenty four hours, for example from 8 a.m. on Monday to 8 a.m. on Tuesday.
A week = 5 days of rental. A month = 18 days of rental. What does it mean?
At ATUT RENTAL you save money when renting for a longer period.
When renting for a whole week – for example from Monday till Monday, you are only charged for 5 days!
When renting for a month – for example from January 1st to 31st, you only pay for 18 days!

Click and download PDF versionOGÓLNE WARUNKI NAJMU
SPRZĘTU WYPOŻYCZANEGO PRZEZ ATUT RENTAL SP. Z O. O.


Wynajmujący ATUT RENTAL Sp. z o.o. w Warszawie, zwana w dalszym ciągu AR zawiera z Najemcą określonym w dokumencie wydania sprzętu (WYP) umowę najmu na następujących warunkach:

& 1.

AR oddaje w najem Najemcy wymienione w dokumencie wydania sprzętu WYP narzędzia and urządzenia wraz z osprzętem and wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu umowy przedmiotem najmu. AR udzieli Najemcy niezbędnych instrukcji co do zasad prawidłowego and bezpiecznego użytkowania and konserwacji przedmiotu najmu oraz wyda Najemcy przedmiot najmu czysty and sprawny pod względem technicznym.

& 2.

Najemca używać będzie przedmiot najmu zgodnie z instrukcją and jego przeznaczeniem, wyłącznie w miejscu wskazanym w dokumencie wydania sprzętu WYP lub w zamówieniu. Na jakąkolwiek zmianę miejsca używania przedmiotu najmu oraz zmianę jego zastosowania, Najemca musi uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę AR oraz jest zobowiązany do informowania AR o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na powyższe. AR uprawniony jest do dokonywania w czasie trwania najmu napraw, zabiegów konserwacyjnych and kontrolnych, które uzna za niezbędne dla utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie.

& 3.

1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu z należytą starannością and odpowiadać będzie przed AR za wszelkie szkody, jakie powstaną w przedmiocie najmu z przyczyn nie leżących po stronie AR (w szczególności z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób, którymi posługiwał się on będzie w związku z niniejszą umową – pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy itp.). Najemca będzie zobowiązany przede wszystkim należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. 2. AR zastrzega możliwość uzależnienia wydania przedmiotu najmu od wpłacenia przez Najemcę kaucji na zabezpieczenie odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przedmiotu najmu. Wysokość kaucji będzie każdorazowo przez Strony uzgadniana. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy na wskazane w odrębnym piśmie konto bankowe w terminie 5 dni po zwrocie przedmiotu najmu and całkowitym rozliczeniu wszystkich umów Najemcy.

& 4.

1. W przypadku kradzieży przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu AR wartości odtworzeniowej sprzętu w terminie 7 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej przez AR. Wartość odtworzeniowa to aktualna cena maszyny o podobnym przebiegu and roku produkcji. 2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mechanicznego przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów naprawy. Gdy sprzęt nie nadaje się do naprawy Najemca zwróci jego wartość odtworzeniową zgodnie z wystawioną przez AR notą obciążeniową. 3. O zdarzeniach określonych w ust. 1 and 2 Najemca powiadomi AR na piśmie w terminie 3 dni od zdarzenia, a w wypadku kradzieży Najemca zawiadomi organy ścigania. Do czasu zawiadomienia organów ścigania o kradzieży AR naliczać będzie Najemcy wynagrodzenie wg stawek dobowych

& 5.

AR zobowiązuje się do dokonywania napraw usterek przedmiotu najmu, które nie zostały wywołane przez Najemcę lub osoby za pomocą, których wykonywał on jakiekolwiek czynności lub działania faktyczne z udziałem przedmiotu najmu. Termin napraw uzależniony będzie od posiadania przez AR odpowiednich części zamiennych. O awarii and usterkach Najemca zobowiązany jest informować niezwłocznie AR w formie pisemnej. Jeśli niezdatność przedmiotu najmu do użytku wynikła z przyczyn leżących po stronie AR, to od okresu najmu odejmować się będzie czas naprawy przedmiotu najmu liczony od chwili dostarczenia go do AR.

& 6.

1. Po upływie okresu najmu oraz po rozwiązaniu niniejszej umowy, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić przedmiot najmu AR. Jeżeli zwrot przedmiotu najmu odbywa się w innym miejscu niż w miejscu jego pobrania, Najemca zobowiązany jest uzgodnić pisemnie z AR miejsce and termin zwrotu przedmiotu najmu. Za ważny and skuteczny zwrot przedmiotu najmu uważać się będzie jedynie oddanie AR przedmiotu najmu czystego and w takim stanie, w jakim został on wynajęty, z uwzględnieniem jego naturalnego zużycia wskutek prawidłowego używania. 2. Nie dokonanie zwrotu przedmiotu najmu w sposób określony w ust.1 oznacza, iż Najemca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu określonego w niniejszej umowie do czasu przywrócenia przez niego przedmiotu najmu do właściwego stanu. Oznacza to, że termin użytkowania upływa z chwilą oddania przedmiotu najmu wg stanu and ilości wyszczególnionych w dokumencie wydania sprzętu WYP . 3. Dla skutecznego zwrotu przedmiotu najmu, konieczne będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia przedmiotu najmu przez AR. Jeśli przedmiot najmu został w trakcie najmu utracony, za zakończenie umowy najmu uważa się day wpłaty przez Najemcę kwoty, na którą została wystawiona nota obciążeniowa.

& 7.

Czynsz uiszczany będzie gotówką lub przelewem na konto w banku BZWBK nr 17 1090 1694 0000 0001 0916 1328 w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, za wyjątkiem przewidzianym w & 9 ust. 2 umowy. W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie wynikającym z postanowień niniejszej umowy, Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek umownych w wysokości podwójnych odsetek ustawowych. AR ma prawo obciążyć Najemcę kosztami dochodzenia od Najemcy należności wynikających z niniejszej umowy – do kosztów tych należeć będzie w szczególności wynagrodzenie kancelarii prawnych lub firm windykacyjnych, którym AR zleci dochodzenie roszczeń od Najemcy.

& 8.

Najemca nie może bez zgody AR przelać swoich praw and obowiązków z umowy najmu na osobę trzecią. W przypadku oddania przedmiotu najmu w podnajem lub do używania innej osobie bez pisemnej zgody AR, Najemca odpowiedzialny będzie także za jego przypadkową utratę lub uszkodzenie.

& 9.

1. AR uprawniony jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: a. Najemca używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem and mimo upomnienia nie zaprzestaje używać go w taki sposób, b. Najemca oddał przedmiot najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania osobom trzecim, bez pisemnej zgody AR, c. Najemca zaniedbuje przedmiot najmu narażając go na utratę lub uszkodzenie, d. Najemca zalega 14 dni z zapłatą czynszu najmu. 2. Przy okresie najmu trwającym ponad two tygodnie, AR będzie wystawiał faktury co two tygodnie z natychmiastowym terminem zapłaty (3 dni). Brak zapłaty w tym terminie będzie upoważniał AR do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

& 10.

W razie ewentualnego sporu na tle stosunków wynikających z powyższej umowy strony postanawiają poddać go rozstrzygnięciu przez sąd powszechny miejscowo właściwy wg siedziby AR .

& 11.

Integralną częścią niniejszej umowy stanowi instrukcja obsługi and eksploatacji przedmiotu, z którą najemca się zapoznał and oświadcza, że ją zrozumiał and zobowiązuje się przestrzegać. Skutki uszkodzeń, awarii and strat powstałe przez nieprzestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę. AR zastrzega sobie prawo oceny technicznej zwróconego przez Najemcę przedmiotu najmu przez biegłego wyznaczonego przez Oddz. Stoł. NOT, którego ocena techniczna będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia przedmiotu najmu.

& 12.

Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę, ponosi wyłącznie Najemca.

& 13.

Sprawy nie unormowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Wszelkie uzupełnienia, zmiany lub wypowiedzenie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprawy związane z uzgodnieniem terminu and miejsca zwrotu sprzętu oraz przestojem sprzętu spowodowanego jego naprawą, konserwacją lub wymianą przedmiotu najmu dokonywaną przez AR mogą być uzgadniane w formie e-mailowej, pod warunkiem, że wcześniej Strony określą adresy w zamówieniu lub dokumencie wydania sprzętu (WYP).

& 14.

Niniejsza umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez Najemcę dokumentu wydania sprzętu (WYP).

BUSINESS AREAS

NEWSLETTER

Administratorem danych osobowych jest Atut Rental sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lucerny 1, 04-687 Warszawa, tel. 22 375 16 20, e-mail: biuro@atutrental.com.pl. Administrator wyznaczył dedykowany adres mailowy, na który proszę kierować zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania przez Atut Rental danych osobowych: dane@atutrental.com.pl . Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (Art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. Dane będą przechowywane do dnia wypisania się z subskrypcji newslettera. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.